ZAPYTAJ DEMO | Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania! +48 22 206 21 85
Jesteś na naszej stronie dla Polski WYBIERZ KRAJ

- NOTA PRAWNA -

 DANE IDENTYFIKACYJNE (ustawa 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym)

  • Nazwa firmy. Aphelion Soluciones Informáticas – w dalszej części, PRZEDSIĘBIORSTWO-
  • hiszpański nr NIP: B97285720
  • C/ Helsinki 52, 6B –Entresuelo 1, 2, 4 y 5 – Parc Central. 46900 Torrent, Valencia (Hiszpania)
  • Adres poczty elektronicznej: rgpd@addinformatica.com
  • 961 588 133
  • Dane rejestrowe. Rejestr handlowy w Walencji

UŻYCIE STRONY WWW

PRZEDSIĘBIORSTWO dostarcza dostęp do wielu informacji i usług należących do PRZEDSIĘBIORSTWA, które odpowiada za stronę WWW. Wspomniana odpowiedzialność dotyczy rejestrów niezbędnych do dostępu do określonych usług i treści. We wspomnianych rejestrach użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji prawdziwej i legalnej. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego użytkowania treści i usług, które PRZEDSIĘBIORSTWO oferuje za pośrednictwem swojej strony www. PRZEDSIĘBIORSTWO zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy i wpisów, które mogłyby urazić szacunek dla godności osoby, czy to dyskryminujące, ksenofibiczne, rasistowskie, pornograficzne wobec młodzieży lub dzieci, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub które, jego zdaniem, nie będą odpowiednie do opublikowania ze względu na brak związku z celem jego działalności. W każdym przypadku, PRZEDSIĘBIORSTWO, jako administrator swojej strony, będzie działał starannie w przypadku uzyskania wiedzy na temat nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania lub jego Polityki prywatności.

POLITYKA ODNOŚNIKÓW

Odnośniki na stronie PRZEDSIĘBIORSTWA nie są kontrolowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO i w związku z tym PRZEDSIĘBIORSTWO nie bierze odpowiedzialności za zawartość żadnej ze stron odnośników, ani też za żadne zmiany lub aktualizacje takich stron www. PRZEDSIĘBIORSTWO dostarcza jedynie te odnośniki dla Państwa wygody, a zawarcie dowolnego odnośnika nie oznacza aprobaty przez PRZEDSIĘBIORSTWO żadnej ze stron.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO samo z siebie lub jako cesjonariusz, jest posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej na swojej stronie www, jak również elementów treści zawartych na niej (bez żadnych ograniczeń, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków handlowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i wzoru, doboru używanych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania, dostępu i użytkowania, etc.). Wszystkie prawa zastrzeżone. Na podstawie postanowień art. 8 i 32.1, paragraf drugi, dekretu królewskiego z mocą ustawy 1/1996,  dnia 12 kwietnia, na mocy którego zatwierdza się skonsolidowany tekst ustawy o własności intelektualnej, która reguluje, objaśniając i harmonizując obowiązujące postanowienia prawne w tym zakresie, zabronione jest wyraźnie odtwarzanie, dystrybucja i przesyłanie publiczne, w tym odmiany udostępniania, całości lub części treści niniejszej strony www, w celach handlowych, na dowolnym nośniku i na dowolnym medium technicznym, bez zezwolenia PRZEDSIĘBIORSTWA. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej jej posiadacza.

Wszelkie treści publikowane na stronie www a zwłaszcza obrazki, teksty, grafiki, pliki wideo, logo, ikonki, przyciski, jak również nazwy handlowe, znaki handlowe lub obrazki i wszelkie inne znaki podatne na użycie przemysłowe i handlowe podlegają ochronie prawnej własności intelektualnej i przemysłowej PRZEDSIĘBIORSTWA. W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że udziela się licencji lub odrzuca się, przekazuje, udziela cesji całkowitej lub częściowej wspomnianych praw ani też, że przekazuje się jakiekolwiek prawa ani oczekiwania do prawa, zwłaszcza, do zmiany, używania, odtwarzania, dystrybucji lub komunikacji publicznej w zakresie wspomnianych treści bez wyraźnego zezwolenia PRZEDSIĘBIORSTWA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO odpowiada za szkody i straty, które użytkownik mógłby ponieść w następstwie użycia strony www, gdyby wspomniane szkody były bezpośrednio przypisane nieprawidłowemu działaniu niniejszej jednostki, stwierdzając, że nie spełniło wymogów i żądań prawnych zawartych w przepisach obowiązującego prawa. Użytkownik odpowiada za dostosowanie  odpowiednich środków technicznych w celu kontrolowania w sposób racjonalny zagrożeń w trakcie otwartego przeglądania przez Internet i unikania szkód w własnych urządzeniach, utraty danych i kradzieży informacji poufnych. PRZEDSIĘBIORSTWO nie odpowiada za wszelkie szkody, które mogłyby wyniknąć z zakłóceń, zaniechań, przerw, wirusów komputerowych, awarii i/lub braków w łączności na niniejszej stronie www lub w urządzeniach i sprzęcie komputerowym użytkowników, spowodowanych niezależnymi od PRZEDSIĘBIORSTWA przyczynami, które uniemożliwiają lub opóźniają świadczenie usług lub przeglądanie strony www, ani za opóźnienia lub blokady w użytkowaniu spowodowane brakiem lub przeciążeniem sieci Internet lub w innych systemach, ani za brak możliwości świadczenia usługi lub zezwolenie na dostęp z powodów niezależnych od PRZEDSIĘBIORSTWA należnych użytkownikowi, osobom trzecim lub z powodu siły wyższej. PRZEDSIĘBIORSTWO nie odpowiada jeśli nie ma skutecznej wiedzy, że działania lub informacja, do której się odnosi lub którą poleca za pośrednictwem swoich odnośników jest nielegalna lub szkodzi majątkowi lub prawom osób trzecich narażając na odszkodowanie, a jeśli ją ma, działa starannie w celu usunięcia lub unieszkodliwienia odnośnika lub odpowiedniej informacji.

BEZPIECZEŃSTWO STRONY WWW

Strona www używa technologii bezpieczeństwa informatycznego wspólnie akceptowanych w przemyśle, takich jak firewall, procedury kontroli dostępu, bezpieczne przesyłanie lub mechanizmy kryptograficzne, między innymi, wszystko w celu zapobieżenia i zmniejszenia      zdarzeń związanych z bezpieczeństwem danych (poufność, integralność i dostępność). Aby osiągnąć te cele, użytkownik akceptuje, by usługodawca uzyskał dane konieczne do odpowiedniego poświadczenia tożsamości kontroli dostępu i świadczenia usług, które powinny być wykonywane w celu użycia strony www.

Bezpieczeństwo online również zależy od parametrów konfiguracji poszczególnych przeglądarek stron www, w związku z czym zaleca się usilnie ich sprawdzanie.

JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO

Prawem odpowiednim dla niniejszych warunków jest prawo hiszpańskie. W przypadku wszelkich rozbieżności, które mogą wyniknąć przy okazji niniejszych warunków, części, z wyraźnym odrzuceniem własnych przywilejów, uznaje się wyraźnie sądy i trybunały właściwie dla siedziby, która jest wskazana w DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH.

ZMIANA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Ewentualnie, niniejsze warunki użytkowania mogą ulec przeglądowi w celu aktualizacji zmian w obowiązującym prawie, aktualizacji naszych procedur pobierania i użytkowania informacji, pojawiania się nowych usług lub wyłączania innych. Zmiany te będą obowiązywały od chwili ich opublikowania na stronie www, w związku z czym, ważne jest, by przeglądać regularnie niniejsze Warunki użytkowania w celu posiadania bieżących informacji na temat zaszłych zmian.

ZALOGUJ SIĘ